LATESTVERSION=5.2.0=ENDTAG

IOSVERSION=2.4.0=ENDIOS