LATESTVERSION=5.4.0=ENDTAG

IOSVERSION=2.6.0=ENDIOS